A A A + | -

Articolul 1058. Contractele legate

(1) Exercitarea de către consumator a dreptului de revocare are ca efect şi rezoluţiunea de drept a contractului legat de contractul care se revocă.
(2) Contractul care se revocă se consideră legat de contractul prin care consumatorul obţine bunuri, lucrări, servicii, conţinut digital sau alte prestaţii legate de contractul care se revocă dacă aceste prestaţii sînt furnizate:
a) de către acelaşi profesionist; sau
b) de către un terţ, pe baza unui acord între terţul respectiv şi acelaşi profesionist.
(3) Contractul care se revocă se consideră legat de contractul de credit prin care consumatorul obţine credit destinat exclusiv pentru finanţarea obligaţiilor de plată, în tot sau în parte, rezultate din contractul care se revocă dacă aceste contracte formează, din punct de vedere obiectiv, o unitate comercială.
(4) În sensul alin.(3), se consideră că contractele formează o unitate comercială în cazul în care:
a) însuşi profesionistul este şi creditor;
b) fiind o altă persoană decît profesionistul, creditorul, pe bază de acord, foloseşte serviciile ori colaborarea profesionistului pentru încheierea contractului de credit sau pregătirea acestuia; sau
c) contractul de credit specifică în mod expres obiectul contractului care se revocă.
(5) Existenţa acordului menţionat la alin.(2) lit.b) şi la alin.(4) lit.b) dintre terţ şi profesionist se prezumă pînă la proba contrară.
(6) În cazul în care este informat de consumator despre revocarea contractului, profesionistul este obligat să-i informeze, într-un termen rezonabil, pe terţii profesionişti cu care consumatorul a încheiat contracte legate în raport cu contractul revocat despre faptul că a intervenit rezoluţiunea lui conform alin.(1).
(7) Rezoluţiunii contractelor legate i se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art.1056 şi 1057.
(8) În sensul alin.(3), prin contract de credit se înţelege oricare contract de credit pentru consumator care se înscrie în domeniul de aplicare al Legii nr.202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune