A A A + | -

Articolul 1059. Dreptul de revocare a contractului la distanţă sau a contractului negociat în afara spaţiilor comerciale

(1) În condiţiile prezentei secţiuni şi, în completare, ale secţiunii 1, consumatorul are dreptul de a revoca contractul la distanţă sau contractul negociat în afara spaţiilor comerciale, cu excepţia contractelor excluse din domeniul de aplicare stabilit la art.1018. Cu toate acestea, contractele referitoare la servicii financiare pot constitui contracte legate în sensul art.1058.
(2) Definiţiile prevăzute la art.1013 se aplică şi termenilor utilizaţi în prezenta secţiune.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune