A A A + | -

Articolul 1060. Termenul de revocare

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art.1061, termenul de revocare este de 14 zile şi începe să curgă:
a) în cazul contractelor de prestări servicii, din ziua care urmează datei încheierii contractului;
b) în cazul contractelor de vînzare-cumpărare, din ziua în care consumatorul sau un terţ, altul decît transportatorul şi care este indicat de consumator, intră în posesia fizică a bunurilor sau obţine controlul asupra bunurilor conform art.1159 alin.(1);
c) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă bunuri multiple ce vor fi livrate separat, din ziua în care consumatorul sau un terţ, altul decît transportatorul şi care este indicat de consumator, intră în posesia fizică a ultimului bun;
d) în cazul livrării unui bun care constă din mai multe loturi sau piese, din ziua în care consumatorul sau un terţ, altul decît transportatorul şi care este indicat de consumator, intră în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese;
e) în cazul contractelor de livrare periodică a bunurilor pe o perioadă determinată de timp, din ziua în care consumatorul sau un terţ, altul decît transportatorul şi care este indicat de consumator, intră în posesia fizică a primului bun;
f) în cazul contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, al contractelor de furnizare a gazelor naturale şi al contractelor de furnizare a energiei electrice, atunci cînd acestea nu prevăd vînzarea într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, al contractelor de furnizare a energiei termice sau de furnizare de conţinuturi digitale care nu sînt livrate pe un suport material, de la data încheierii contractului.
(2) În cazul contractelor de vînzare-cumpărare, consumatorul poate să-şi exercite dreptul de revocare şi înainte de dobîndirea posesiei fizice asupra bunurilor.
(3) Dispoziţiile prezentei secţiuni nu împiedică părţile contractante să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale pe parcursul termenului de revocare.
(4) În cazul în care consumatorul încheie un contract la distanţă sau un contract negociat în afara spaţiilor comerciale pentru bunuri multiple, acesta are dreptul să revoce contractul doar integral, pentru toate bunurile ce fac obiectul acestuia, dacă părţile nu convin altfel.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune