A A A + | -

Articolul 1064. Obligaţiile consumatorului în cazul revocării contractului

(1) Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi bunurile, consumatorul trebuie să trimită înapoi bunurile sau să le predea profesionistului ori unei persoane autorizate de profesionist să recepţioneze bunurile, fără întîrzieri nejustificate şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta i-a comunicat profesionistului decizia sa de revocare a contractului. Termenul se consideră respectat dacă bunurile sînt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea termenului respectiv de 14 zile.
(2) Consumatorul suportă doar costurile directe legate de restituirea bunurilor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau a cazului în care profesionistul nu a informat consumatorul despre obligaţia lui de a suporta aceste costuri. Costurile directe legate de restituirea bunurilor nu includ costurile administrative, de manipulare sau depozitare, suportate de profesionist în legătură cu restituirea bunurilor.
(3) În cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale potrivit cărora bunurile sînt livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia bunurile pe cheltuiala sa dacă acestea, prin natura lor, nu pot fi restituite în mod normal prin poştă.
(4) Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii bunurilor ce rezultă din manipularea acestora, alta decît cea necesară pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi modului de funcţionare a bunurilor. Pentru a stabili natura, caracteristicile şi modul de funcţionare ale bunului, consumatorul este obligat să-l mînuiască şi să-l inspecteze cu grija necesară, în acelaşi mod în care i s-ar permite să o facă într-un spaţiu comercial. Determinarea modului de funcţionare a bunului nu presupune stabilirea faptului că bunul este lipsit de orice vicii materiale. Deteriorarea ambalajului prin simpla deschidere a acestuia nu serveşte temei pentru despăgubire dacă bunuri similare sînt expuse în mod obişnuit fără ambalaj în spaţiile comerciale ale profesionistului.
(5) Profesionistul are dreptul să reducă suma restituită consumatorului, conform art.1057, pentru a acoperi diminuarea valorii bunului ce rezultă din manipularea necorespunzătoare a acestuia, alta decît cea necesară pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării bunului, în termenul de exercitare a dreptului de revocare. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este responsabil de diminuarea valorii bunului în cazul în care profesionistul a omis să-l informeze cu privire la dreptul de revocare conform art.1015 alin.(1) lit.h).
(6) Atunci cînd consumatorul îşi exercită dreptul de revocare după transmiterea cererii conform art.1016 alin.(3) sau art.1017 alin.(10), acesta trebuie să îi plătească profesionistului o sumă proporţională cu ceea ce s-a furnizat pînă în momentul în care consumatorul l-a informat pe profesionist cu privire la exercitarea dreptului de revocare în raport cu totalul de prestaţii prevăzute de contract. Suma proporţională care trebuie plătită profesionistului de către consumator este calculată pe baza preţului total convenit în contract. Dacă consumatorul demonstrează că preţul total este excesiv, suma proporţională este calculată pe baza valorii de piaţă a ceea ce s-a furnizat. Valoarea de piaţă se stabileşte prin comparaţie cu preţul unui serviciu echivalent, prestat de alţi profesionişti la momentul încheierii contractului.
(7) În cazul contractelor avînd drept obiect atît bunuri, cît şi servicii, dispoziţiile legale cu privire la returnarea bunurilor se aplică la aspectele legate de bunuri, iar regimul de compensare pentru servicii se aplică aspectelor legate de servicii.
(8) Consumatorul nu suportă costurile pentru:
1) prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizare a gazelor naturale şi furnizare a energiei electrice, atunci cînd acestea nu sînt puse în vînzare într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, nici pentru furnizarea energiei termice, în totalitate sau parţial, în cursul termenului de revocare dacă:
a) profesionistul nu i-a furnizat informaţii în conformitate cu dispoziţiile art.1015 alin.(1) lit.h) sau j); sau
b) consumatorul nu a cerut în mod expres ca prestarea să înceapă în timpul termenului de revocare conform art.1016 alin.(3) şi art.1017 alin.(10);
2) furnizarea, în totalitate sau parţială, a conţinutului digital care nu este livrat pe un suport material dacă:
a) consumatorul nu şi-a dat acordul expres prealabil privind începerea executării în interiorul termenului de 14 zile menţionat la art.1060;
b) consumatorul nu a confirmat că îşi pierde dreptul de revocare în momentul în care îşi dă consimţămîntul; sau
c) profesionistul nu a furnizat confirmarea potrivit dispoziţiilor art.1016 alin.(2) sau art.1017 alin.(9).
(9) Cu excepţia celor prevăzute de art.1057 şi de prezentul articol, exercitarea dreptului de revocare nu atrage niciun cost şi nicio răspundere în sarcina consumatorului.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune