A A A + | -

Articolul 1067. Termenul de revocare

(1) Termenul de revocare este de 14 zile şi începe să curgă:
a) din ziua încheierii contractului sau antecontractului; sau
b) din ziua în care consumatorul intră în posesia exemplarului contractului sau a antecontractului dacă aceasta este ulterioară datei menţionate la lit.a).
(2) Termenul de revocare expiră după:
a) 12 luni şi 14 zile de la data menţionată la alin.(1) din prezentul articol – în cazul în care profesionistul nu a completat şi nu a pus la dispoziţia consumatorului în formă scrisă, pe suport de hîrtie sau pe un alt suport durabil, formularul standard pentru facilitarea exercitării dreptului de revocare a contractului, prevăzut în anexa nr.5 la Legea nr.1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova;
b) 3 luni şi 14 zile de la data menţionată la alin.(1) din prezentul articol – în cazul în care informaţiile menţionate la art.1621 alin.(1), inclusiv formularele standard prevăzute în anexele nr.1-4 la Legea nr.1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, nu au fost puse la dispoziţia consumatorului în formă scrisă, pe suport de hîrtie sau pe un alt suport durabil.
(3) În cazul în care profesionistul a completat şi a pus la dispoziţia consumatorului, în formă scrisă, pe suport de hîrtie sau pe un alt suport durabil, formularul standard pentru facilitarea exercitării dreptului de revocare a contractului, prevăzut în anexa nr.5 la Legea nr.1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, în termen de 12 luni de la data menţionată la alin.(1) din prezentul articol, termenul de revocare a contractului curge de la data la care consumatorul primeşte acest formular.
(4) În cazul în care informaţiile menţionate la art.1621 alin.(1), inclusiv formularele standard prevăzute în anexele nr.1-4 la Legea nr.1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, au fost puse la dispoziţia consumatorului în formă scrisă, pe suport de hîrtie sau pe un alt suport durabil, în termen de 3 luni de la data menţionată la alin.(1) din prezentul articol, termenul de revocare a contractului curge de la data la care consumatorul primeşte aceste informaţii.
(5) În cazul în care contractul de intermediere a participării la un sistem de schimb este oferit consumatorului împreună şi în acelaşi timp cu contractul privind cazarea periodică, se aplică un singur termen de revocare pentru ambele contracte. Termenul de revocare pentru ambele contracte se calculează în conformitate cu dispoziţiile alin.(1), astfel cum se aplică în cazul contractului privind cazarea periodică.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune