A A A + | -

Articolul 1068. Exercitarea dreptului de revocare

În scopul notificării profesionistului despre exercitarea dreptului de revocare, consumatorul are posibilitatea:
a) de a folosi formularul standard prevăzut în anexa nr.5 la Legea nr.1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova şi pus la dispoziţie de profesionist în conformitate cu dispoziţiile art.1624 alin.(6); sau
b) de a face orice altă notificare, pe suport de hîrtie sau pe alt suport durabil, în care îşi exprimă voinţa de revocare.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune