A A A + | -

Articolul 1090. Efecte între părţi

(1) Contractul simulat nu produce efecte între părţi.
(2) Contractul secret produce efecte numai între părţi şi, dacă din natura contractului ori din stipulaţia părţilor nu rezultă contrariul, între succesorii lor universali sau cu titlu universal.
(3) Cu toate acestea, contractul secret nu produce efecte nici între părţi dacă nu îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru încheierea sa valabilă.


Adnotare:

Privitor la natura juridică a ineficienței actului juridic și delimitarea ei de nulitate, v. adnotarea prealabilă la art. 328.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune