A A A + | -

Articolul 1156. Domeniul de aplicare

(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică ori de cîte ori un consumator cumpără de la un profesionist un bun mobil corporal.
(2) Dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică în cazul:
a) bunurilor vîndute prin executare silită sau altfel, prin autoritatea legii;
b) contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, contractelor de furnizare a gazelor naturale, contractelor de furnizare a energiei electrice, atunci cînd acestea nu sînt puse în vînzare într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, nici contractelor de furnizare a energiei termice şi celor de furnizare a conţinutului digital care nu este livrat pe un suport material.
(3) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător şi în cazul altor contracte prin care un profesionist este obligat să transmită consumatorului dreptul de proprietate asupra unui bun mobil corporal în schimbul unei contraprestaţii, dacă din lege, contract sau natura obligaţiei nu rezultă altfel.
(4) Orice clauză contrară dispoziţiilor prezentei secţiuni în detrimentul consumatorului este lovită de nulitate absolută.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune