A A A + | -

Articolul 1160. Dispoziţii speciale pentru garanţiile comerciale

(1) În cazul vînzării-cumpărării de bunuri pentru consum, garanţia comercială în sensul art.1130 trebuie să fie formulată simplu şi inteligibil. Garanţia comercială trebuie să conţină:
a) trimiterea la drepturile legale ale consumatorului şi la faptul că acestea nu vor fi limitate prin garanţia comercială;
b) toate menţiunile necesare pentru a se putea beneficia de garanţia comercială, îndeosebi durata şi aplicabilitatea în spaţiu a protecţiei prin garanţia comercială; numele sau denumirea şi adresa celui care acordă garanţie; numele sau denumirea şi adresa persoanei care trebuie să fie notificată despre defecţiune şi procedura de notificare.
(2) Consumatorul poate cere ca să-i fie pusă la dispoziţie declaraţia de garanţie în formă textuală pe un suport durabil.
(3) Efectul obligaţiei de garanţie nu este lezat dacă nu este îndeplinită una dintre cerinţele menţionate la alin.(1) şi (2).
(4) Orice stipulaţie conform căreia garanţia comercială este condiţionată de îndeplinirea de către consumator a oricărei formalităţi, aşa ca înregistrarea sau notificarea cumpărării, este nulă.
(5) Stipulaţia conform căreia garanţia comercială se limitează doar la anumite părţi ale bunului produce efecte doar dacă este prevăzută clar în declaraţia de garanţie.
(6) Stipulaţia conform căreia se exclude sau se limitează obligaţia celui ce garantează în temeiul garanţiei comerciale în caz de defecţiune a bunului ca urmare a încălcării condiţiilor de întreţinere prevăzute de instrucţiuni produce efecte doar dacă excluderea sau limitarea este prevăzută clar în declaraţia de garanţie.
(7) Dacă consumatorul înaintează pretenţii în interiorul termenului de garanţie comercială, celui care garantează îi revine sarcina să demonstreze că:
a) bunul corespundea caracteristicilor stabilite în declaraţia de garanţie sau în publicitatea respectivă; şi
b) defecţiunea bunului a avut loc din cauza folosirii sau păstrării lui necorespunzătoare, din cauza unui eveniment în afara controlului uneia dintre părţi sau dintr-o altă cauză care nu este imputabilă celui care a garantat.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune