A A A + | -

Articolul 1164. Preschimbarea bunului cumpărat pentru consum

(1) Consumatorul are dreptul ca, în decursul a 14 zile din momentul recepţionării bunului nealimentar, dacă vînzătorul nu a stabilit un termen mai mare, să preschimbe bunul la locul cumpărării lui sau în alt loc, stabilit de vînzător, cu un bun similar de o altă mărime, formă, gabarit, model, culoare sau completare etc., cu efectuarea, în cazul diferenţei de preţ, a recalculării.
(2) Dacă lipseşte bunul necesar pentru preschimbare, consumatorul are dreptul să declare rezoluţiunea vînzării-cumpărării şi să restituie bunul cumpărat, iar vînzătorul este obligat să-i restituie suma plătită.
(3) Cererea consumatorului de a preschimba bunul sau declaraţia de rezoluţiune produce efecte dacă bunul nu este utilizat, nu şi-a pierdut calităţile de consum şi dacă există dovada că a fost cumpărat de la vînzătorul respectiv.
(4) Bunurile care nu pot fi preschimbate sau restituite în temeiul prezentului articol se stabilesc prin lege sau prin alte acte normative.


Adnotare:

Lista produselor nealimentare de calitate corespunzătoare ce nu pot fi înlocuite cu un produs similar este anexată la Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor.

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune