A A A + | -

Articolul 1325. Actele de dispoziţie privitoare la drepturile rezultate din contractul de leasing

(1) Locatorul poate cesiona sau dispune în alt mod de drepturile sale asupra bunului sau de drepturile care rezultă din contractul de leasing. Cesiunea sau dispunerea în alt mod nu-l eliberează pe locator de obligaţiile ce rezultă din contract şi nici nu schimbă natura sau regimul juridic al contractului.
(2) Locatarul poate transmite bunul în folosinţă terţilor sau poate cesiona ori greva alte drepturi ce rezultă din contractul de leasing numai cu consimţămîntul locatorului şi cu respectarea drepturilor terţilor.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune