A A A + | -

Articolul 1441. Dreptul expeditorului de a dispune de bun

(1) Expeditorul are dreptul să dispună de bun. El poate, în special, să ceară transportatorului să nu transporte bunul mai departe, să schimbe locul de livrare sau destinatarul menţionat în scrisoarea de trăsură.
(2) Dreptul prevăzut în prezentul articol la alin.(1) încetează în momentul în care cel de-al doilea exemplar al scrisorii de trăsură este înmînat destinatarului sau cînd acesta îşi valorifică dreptul prevăzut la art.1443 alin.(2). Din acest moment, transportatorul trebuie să se conformeze indicaţiilor destinatarului.
(3) Dreptul de dispoziţie se naşte pentru destinatar în momentul întocmirii scrisorii de trăsură în cazul în care expeditorul înscrie în scrisoarea de trăsură o notă în acest sens.
(4) Dacă destinatarul, exercitîndu-şi dreptul de dispoziţie, a dispus livrarea bunului către un terţ, acesta din urmă nu are dreptul de a desemna, la rîndul său, un alt destinatar.
(5) Exercitarea dreptului de dispoziţie se subordonează următoarelor reguli:
a) expeditorul ori destinatarul menţionat la alin.(3) trebuie, în cazul în care vrea să-şi exercite dreptul de dispoziţie, să prezinte primul exemplar al scrisorii de trăsură, în care se înscriu noile indicaţii date transportatorului, şi să suporte prejudiciul, inclusiv cheltuielile apărute în seama transportatorului prin îndeplinirea acestor indicaţii;
b) îndeplinirea indicaţiilor trebuie să fie posibilă în momentul în care acestea ajung la persoana care urmează să le îndeplinească şi nu trebuie să împiedice activitatea curentă a transportatorului şi nici să cauzeze pagube altor expeditori sau destinatari;
c) indicaţiile nu trebuie să ducă la o fragmentare a transportării.
(6) Dacă nu poate îndeplini în temeiul alin.(5) lit.b) indicaţiile primite, transportatorul trebuie să încunoştinţeze de îndată pe cel care a dat indicaţiile.
(7) Transportatorul care nu îndeplineşte indicaţiile date cu respectarea dispoziţiilor din prezentul articol sau care îndeplineşte asemenea indicaţii fără a cere primul exemplar din scrisoarea de trăsură răspunde faţă de cel în drept pentru prejudiciul cauzat astfel.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune