A A A + | -

Articolul 174. Persoanele juridice de drept public

(1) Statul şi unităţile administrativ-teritoriale participă la raporturile juridice civile pe poziţii de egalitate cu celelalte subiecte de drept. Atribuţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale se exercită în asemenea raporturi de organele acestora, în conformitate cu competenţa lor.
(2) Organele împuternicite să exercite o parte din funcţiile (atribuţiile) Guvernului posedă personalitate juridică doar dacă aceasta decurge din prevederile legii sau, în cazurile expres prevăzute de lege, din actele autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale.
(3) Prin derogare de la prevederile alin.(2), persoanele juridice de drept public se pot înfiinţa şi altfel, în cazuri expres prevăzute de lege.
(4) Următoarele articole ale acestui capitol nu se aplică persoanelor juridice de drept public, cu excepţia cazurilor prevăzute expres.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 23 iulie 2023

▮ I. Scopul articolului

1. Articolul reglementează statutul juridic al statului Republica Moldova, unităților administrativ-teritoriale (UAT) ale Republicii Moldova și altor entități care se subsumează noțiunii de persoană juridică de drept public.

▮ II. Statul și UAT

2. Deși alin. (1) nu o prevede expres, statul Republica Moldova este o persoană juridică. El nu este un subiect de drept civil sui generis, care ar fi complet detașat de noțiunea de persoană juridică.  Or, dreptul privat cunoaște divizarea suma divisio în persoană fizică și persoană juridică. O a treia categorie („persoane publice” sau „de stat”) nu sunt cunoscute dreptului nostru. Aici se adaugă argumentul că titlul articolului anunță că el se referă la persoanele juridice de drept public, conținutul referindu-se la stat și UAT în principal, precum și argumentul că egalitatea juridică enunțată de alin. (1) cel mai bine se realizează dacă statul se califică drept persoană juridică.  Sistematic, concluzia corespunde cu titulul capitolului III, cuprinzând art. 304-307, dedicate persoanelor juridice de drept public, și conținutului acestuia.

Aceleași considerente se aplică și UAT.

3. În dreptul român, Codul administrativ al României din 2019 prevede expres că UAT sunt persoane juridice:

Articolul 54 Personalitatea juridică a ministerelor
Ministerele sunt persoane juridice de drept public, au sediul în municipiul București și sunt conduse de miniștri.

Articolul 96 Personalitatea juridică a unităților administrativ-teritoriale
(1) Unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu.

În dreptul german, deși nu se prevede expres în lege, la fel s-a reținut că federația (der Bund) și landurile (das Land) sunt persoane juridice de drept public [Erbguth/Guckelberger, p. 77, §6, nr. 3; Adde: S. Detterbec, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, 19. Auf., Ed. C.H.Beck, München, 2021, p. 41]. Ministerele federale germane, însă, nu sunt persoane juridice de drept public, ci doar autorități publice care reprezintă federația (eine Behörde des Bundes) [Erbguth/Guckelberger, p. 78, §6, nr. 6].

▮ III. Alte persoane juridice de drept public

 

Persoane juridice de drept public care au membri

O categorie de persoane juridice de drept public sunt subiectele impuse și create prin lege, dar care cuprind în calitate de membri persoane private, de regulă membri ai unei anumite profesii. Schimbarea membrilor însă nu are vreun impact asupra organizării și funcționării persoanei juridice. În dreptul german, acest tip de persoane juridice de drept privat se numesc Körperschaften [Erbguth/Guckelberger, p. 83, §6, nr. 15].  Ea este de drept public, deoarece este decisă prin lege, iar membrii nu au puterea de a o dizolva printr-un vot anume.  În schimb, membrii acestei persoanei juridice influențează activitatea acestei persoane juridice prin participarea în organele sale (adunări generale, congrese, consilii, comisiei de etică, de licențiere etc.).  În Republica Moldova, este cazul Uniunii Avocaților, Camerei Notariale, Uniunii Administratorilor Autorizați, Uniunii Executorilor Judecătorești.

Totuși, legea care reglementează acest tip de persoane juridice de drept public poate să prevadă că dobândirea și încetarea calității de membru este benevolă.  Este cazul, de exemplu, a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Atragem atenția că există și persoane juridice de drept privat în care calitatea de membru este obligatorie, cum este cazul asociațiilor proprietarilor în condominiu (→ adnotarea L. condominiu, art. 21 și art. 25).

 

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune