A A A + | -

Articolul 2050. Excluderea mijloacelor juridice de apărare

(1) Deţinătorul secretului comercial nu poate invoca un mijloc juridic de apărare a secretului comercial în cazul în care presupusa dobîndire, utilizare sau divulgare a secretului comercial a avut loc în oricare dintre următoarele cazuri:
a) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare şi de informare, astfel cum este prevăzut de legislaţie şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, inclusiv pentru respectarea libertăţii şi pluralismului mijloacelor de informare în masă;
b) pentru dezvăluirea unei abateri, a unei fapte reprobabile sau a unei activităţi ilegale, cu condiţia ca făptuitorul să fi acţionat în scopul protejării interesului public general;
c) divulgarea de către salariaţi reprezentanţilor acestora ca parte a exercitării legitime de către reprezentanţii respectivi a funcţiilor lor în conformitate cu legislaţia, cu condiţia ca divulgarea să fi fost necesară pentru această exercitare legitimă;
d) în scopul protejării unui interes legitim recunoscut de lege.
(2) Acţiunile prin care se apără dreptul asupra secretului comercial sînt supuse termenului general de prescripţie extinctivă.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune