A A A + | -

Articolul 2112. Drepturile privind achiziţiile nepermise

(1) Prezentul articol se aplică în cazul în care:
a) fiduciarul dobîndeşte un drept sau obţine o altă îmbogăţire în rezultatul neexecutării unei obligaţii de fiduciar; şi
b) dreptul intră în masa patrimonială fiduciară sau îmbogăţirea se adaugă la masa patrimonială fiduciară în rezultatul predării de către fiduciar a veniturilor obţinute în rezultatul neexecutării.
(2) Fiduciarul are dreptul la rambursarea preţului pe care a trebuit să-l plătească şi a altor cheltuieli pe care a trebuit să le suporte pentru a realiza achiziţia. Dacă şi-a îndeplinit anterior total sau parţial obligaţia prevăzută la art.2119, fiduciarul are dreptul de rambursare din masa patrimonială fiduciară în măsura în care, după achiziţie, masa patrimonială fiduciară a primit mai mult decît era necesar pentru a fi restabilită.
(3) Fiduciarul, de asemenea, are dreptul la o remuneraţie corespunzătoare dacă:
a) achiziţia s-a făcut cu bună-credinţă pentru a majora masa patrimonială fiduciară; şi
b) fiduciarul ar fi fost îndreptăţit la remuneraţie conform art.2111 dacă dobîndirea s-ar fi efectuat în executarea obligaţiei de fiduciar.
(4) Dacă achiziţia s-a făcut cu încălcarea obligaţiei prevăzute la art.2108, însă beneficiarul a aprobat în mod valabil achiziţia, atunci fiduciarul poate renunţa la drepturile prevăzute la alin.(2) şi (3) din prezentul articol şi prelua dreptul beneficiarului la beneficiul obţinut din achiziţie.
(5) Fiduciarul nu are dreptul, în temeiul prezentului articol, la mai mult decît valoarea achiziţiei.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune