A A A + | -

Articolul 2120. Răspunderea fiduciarului de a despăgubi beneficiarul

(1) Fiduciarul care poartă răspundere conform art.2119 este obligat de asemenea să despăgubească beneficiarul care, în pofida restabilirii masei patrimoniale fiduciare, nu obţine un beneficiu la care era îndreptăţit sau, dacă nu ar fi existat o neexecutare, ar fi fost îndreptăţit conform condiţiilor fiduciei.
(2) Beneficiarul are acelaşi drept la despăgubire ca şi cel care apare din neexecutarea obligaţiei contractuale.
(3) Dispoziţiile prezentului articol se aplică dacă prin condiţiile fiduciei nu s-a stabilit altfel.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune