A A A + | -

Articolul 2131. Desemnarea prin hotărîre judecătorească

(1) Dacă nimeni nu mai are împuternicirea sau toţi refuză să exercite împuternicirea de desemnare, la cererea oricărei părţi la fiducie sau a oricărei persoane îndreptăţite să ceară executarea obligaţiei de fiduciar, instanţa de judecată poate desemna:
a) un fiduciar care va înlocui persoana care a încetat să fie fiduciar; sau
b) unul sau mai mulţi fiduciari suplimentari, în cazul în care desemnarea ar putea să promoveze o eficientă şi prudentă administrare şi dispunere de masa patrimonială fiduciară conform condiţiilor fiduciei.
(2) Înainte de desemnarea conform alin.(1), instanţa va desemna un fiduciar provizoriu şi va aplica măsuri de asigurare a masei patrimoniale fiduciare dacă fără aceasta i se vor cauza prejudicii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune