A A A + | -

Articolul 2554. Certificatul de legatar

(1) La cererea uneia dintre persoanele prevăzute la art.2541 alin.(1), notarul care desfăşoară procedura succesorală este obligat să elibereze un certificat de legatar în privinţa unui anumit legatar.
(2) În certificatul de legatar se indică identitatea legatarului, lista drepturilor şi/sau a bunurilor care revin acelui legatar şi limitele acestora în temeiul legii şi/sau în temeiul dispoziţiei testamentare.


Pentru o prezentare a legatului, v. adnotarea la art. 2297.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune