A A A + | -

Articolul 2561. Forma contractului de vînzare-cumpărare a cotei succesorale

(1) Contractul prin care un comoştenitor vinde cota succesorală revenită lui prin devoluţiune trebuie autentificat notarial.
(2) Cota succesorală poate fi vîndută chiar dacă în privinţa masei succesorale s-a dispus administrarea sau s-a intentat procesul de insolvabilitate.
(3) Dispoziţiile prezentului titlu se aplică în mod corespunzător cînd unicul moştenitor vinde dreptul de moştenire în raport cu întreaga masă succesorală.
(4) Părţile contractante pot deroga de la dispoziţiile art.2562-2571.


Adnotare:
Originea reglementării: §2371 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune