A A A + | -

Articolul 33. Ineficienţa actului juridic la care este parte un minor sau o persoană supusă unei măsuri de ocrotire judiciare, încheiat fără încuviinţarea ori autorizarea necesară

(1) Actul juridic la care este parte un minor care a împlinit vîrsta de 14 ani şi care nu are capacitate deplină de exerciţiu sau o persoană în privinţa căreia este instituită o măsură de ocrotire judiciară, încheiat fără încuviinţarea părintelui, a curatorului, a tutorelui ori a altui ocrotitor sau fără autorizarea consiliului de familie, autorităţii tutelare ori a instanţei de judecată, necesare potrivit legii sau hotărîrii judecătoreşti, nu produce efecte juridice decît după încuviinţarea sau, după caz, autorizarea corespunzătoare. Încuviinţarea sau autorizarea necesară poate fi emisă atît înainte, cît şi după încheierea actului juridic respectiv.
(2) Persoana cu capacitate deplină de exerciţiu este obligată să repare prejudiciul cauzat celeilalte părţi dacă se demonstrează că a ştiut sau trebuia să ştie despre temeiul de ineficienţă.
(3) După ce minorul sau persoana supusă unei măsuri de ocrotire judiciare a dobîndit capacitate deplină de exerciţiu, actul juridic încheiat în condiţiile alin.(1) produce efecte juridice doar dacă este confirmat de acesta.


Adnotare:

Privitor la natura juridică a ineficienței actului juridic și delimitarea ei de nulitate, v. adnotarea prealabilă la art. 328.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune