A A A + | -

Articolul 393. Interzicerea modificării termenului de prescripţie extinctivă sau a modului de calculare

(1) Cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, orice clauză prin care se derogă de la dispoziţiile legale privind prescripţia extinctivă, inclusiv prin modificarea duratei termenului de prescripţie extinctivă sau a modului de calculare ori prin renunţarea la dreptul de a invoca prescripţia, este nulă.
(2) Cu toate acestea, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, sub sancţiunea nulităţii absolute, se poate deroga, prin clauză expresă scrisă, de la dispoziţiile legale privind prescripţia extinctivă prin modificarea:
a) duratei termenelor de prescripţie extinctivă;
b) cursului prescripţiei extinctive pe calea fixării începutului acesteia ori a modificării temeiurilor legale de suspendare sau de întrerupere a acesteia, după caz.
(3) Derogările de la dispoziţiile legale privind prescripţia extinctivă se aplică doar în partea în care prescripţia extinctivă modificată expiră cel puţin într-un an şi cel mult pînă la expirarea duratei maxime calculate conform art.404.
(4) Este interzisă orice clauză prin care fie direct, fie indirect o acţiune ar fi declarată imprescriptibilă, deşi, potrivit dispoziţiilor legale, aceasta este prescriptibilă, sau invers, o acţiune declarată de dispoziţiile legale imprescriptibilă ar fi considerată prescriptibilă.
(5) De la dispoziţiile legale privind prescripţia extinctivă nu se poate deroga în temeiul alin.(2) în detrimentul consumatorului.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are → adnotarea la art. 3.

▮ Modificări bilaterale (generale)

Sugestie de formulare 

Clauza 6. Termenul de prescripție extinctivă
Termenul de prescripție extinctivă aplicabil oricăror pretenții rezultate din prezentul Contract este de 5 ani. 

[aici formularea se face în latura activă, a pretenției creditorului, și nu a obligației corelative a debitorului]

▮ Modificări unilaterale

Sugestie de formulare

Clauză dintr-un contract de împrumut:

Clauza 8. Termenul Contractului
(1) Prezentul Contract devine obligatoriu din momentul semnării sale de către ambele Părţi şi va continua până când toate mijloacele băneşti plătibile de către Debitor au fost achitate pe deplin sau stinse pe altă cale.
(2) Termenul de prescripție extinctivă aplicabil obligațiilor Debitorului rezultate din prezentul Contract este de 10 ani. 

[aici formularea se face în latura pasivă, a obligației debitorului și nu a dreptului la acțiune corelativ al creditorului]

 

Clauză dintr-un contract de confidențialitate (NDA - non-disclosure agreement) la etapa negocierii unui alt contract / a stabilirii unor relații de afaceri

Clauza 7. Termenul Contractului
(1) Prezentul Contract devine obligatoriu din momentul semnării sale de către ambele Părţi şi va continua nelimitat în timp chiar dacă între părți nu se stabilesc relații de afaceri. 
(2) Pretențiilor [Titularului Informației Confidențiale] față de cealaltă parte rezultate din prezentul Contract li se stabilește un termen de prescripție extinctivă de 10 ani. 

[aici formularea se face în latura activă, a pretenției creditorului, și nu a obligației corelative a debitorului]

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune