A A A + | -

Articolul 393. Interzicerea modificării termenului de prescripţie extinctivă sau a modului de calculare

(1) Cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, orice clauză prin care se derogă de la dispoziţiile legale privind prescripţia extinctivă, inclusiv prin modificarea duratei termenului de prescripţie extinctivă sau a modului de calculare ori prin renunţarea la dreptul de a invoca prescripţia, este nulă.
(2) Cu toate acestea, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, sub sancţiunea nulităţii absolute, se poate deroga, prin clauză expresă scrisă, de la dispoziţiile legale privind prescripţia extinctivă prin modificarea:
a) duratei termenelor de prescripţie extinctivă;
b) cursului prescripţiei extinctive pe calea fixării începutului acesteia ori a modificării temeiurilor legale de suspendare sau de întrerupere a acesteia, după caz.
(3) Derogările de la dispoziţiile legale privind prescripţia extinctivă se aplică doar în partea în care prescripţia extinctivă modificată expiră cel puţin într-un an şi cel mult pînă la expirarea duratei maxime calculate conform art.404.
(4) Este interzisă orice clauză prin care fie direct, fie indirect o acţiune ar fi declarată imprescriptibilă, deşi, potrivit dispoziţiilor legale, aceasta este prescriptibilă, sau invers, o acţiune declarată de dispoziţiile legale imprescriptibilă ar fi considerată prescriptibilă.
(5) De la dispoziţiile legale privind prescripţia extinctivă nu se poate deroga în temeiul alin.(2) în detrimentul consumatorului.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

 

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune