A A A + | -

Articolul 432. Înregistrarea provizorie

(1) În afara altor cazuri prevăzute de lege, înregistrarea provizorie în registru se va putea cere:
a) dacă dobîndirea dreptului supus înregistrării este afectată de o condiţie suspensivă ori rezolutorie, inclusiv dacă în privinţa dreptului supus înregistrării este aplicat un sechestru sau o interdicţie, iar actul juridic de dispoziţie prevede dobîndirea acestui drept sub condiţia suspensivă a ridicării sechestrului sau interdicţiei;
b) dacă, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive sau în privinţa căreia s-a dispus executarea imediată, dar care nu este încă irevocabilă, persoana a fost obligată la transmiterea, constituirea sau stingerea unui drept supus înregistrării;
c) dacă se dobîndeşte sau se grevează cu un drept real un drept înregistrat provizoriu;
d) dacă ambele părţi consimt doar pentru efectuarea unei înregistrări provizorii, prin stipulaţie expresă în contract sau printr-o declaraţie comună scrisă dacă legea nu cere forma autentică.
(2) În sensul alin.(1) lit.a), în special se consideră dobîndit sub condiţie suspensivă dreptul de proprietate transmis:
a) în temeiul contractului de vînzare-cumpărare în care s-a stipulat că vînzătorul îşi rezervă dreptul de proprietate pînă la plata tuturor sumelor datorate de către cumpărător conform acelui contract (rezerva proprietăţii);
b) în temeiul contractului de leasing în care s-a stipulat că locatarul dobîndeşte dreptul de proprietate după executarea integrală a obligaţiilor sale conform acelui contract.
(3) Prin stipulaţie expresă părţile contractului menţionat la alin.(2) pot exclude posibilitatea înregistrării provizorii în folosul dobînditorului şi prevedea că contractul va fi, în schimb, supus notării în registru.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune