A A A + | -

Articolul 509. Modurile de dobîndire a dreptului de proprietate

(1) Dreptul de proprietate asupra unui bun nou, realizat de persoană pentru sine se dobîndeşte de către aceasta dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
(2) Dreptul de proprietate se poate dobîndi, în condiţiile legii, prin ocupaţiune, act juridic, succesiune, accesiune, uzucapiune, [ca efect al dobîndirii cu bună-credinţă], precum şi prin hotărîre judecătorească atunci cînd aceasta este translativă de proprietate [corectat – OC].
(3) În cazurile prevăzute de lege, proprietatea se poate dobîndi prin efectul unui act administrativ.
(4) Prin lege se pot reglementa şi alte moduri de dobîndire a dreptului de proprietate.


 

Privitor la protecția bunei-credințe celor care se încred pe certificatul de moștenitor ori alt certificat de drept succesoral → adnotarea la art. 2557.

Lecție online privind uzucapiunea și dobândirea de bună-credință

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune