A A A + | -

Articolul 572. Proprietatea comună în devălmăşie a soţilor

(1) Bunurile dobîndite de soţi în timpul căsătoriei sînt proprietatea lor comună în devălmăşie dacă, în conformitate cu legea sau contractul încheiat între ei, nu este stabilit un alt regim juridic pentru aceste bunuri.
(2) Orice bun dobîndit de soţi în timpul căsătoriei se prezumă proprietate comună în devălmăşie pînă la proba contrară.
(3) În cazul în care bunul comun reprezintă un drept care, conform legii, se dobîndeşte prin înregistrare într-un registru de publicitate, iar dreptul este înregistrat doar în folosul unuia dintre soţi, oricare dintre soţi poate cere să se noteze în registrul de publicitate calitatea acelui drept de bun comun al soţilor. În lipsa acestei notări, faţă de terţul dobînditor al dreptului înregistrat ori al unei grevări asupra acelui drept nu se poate invoca calitatea lui de bun comun al soţilor, cu excepţia cazului în care se va demonstra că dobînditorul a cunoscut această calitate pe altă cale.


Adnotarea:

▮ Jurisprudență

1. Imobilul dobândit în timpul căsătoriei prin act administrativ este un bun comun în devălmășie, chiar dacă este înregistrat doar pe numele unui soț [cauza nr. 2ra-1385/20, Încheierea Col. civ. CSJ. din 7 octombrie 2020].  Soțul neînregistrat are la îndemnână acțiunea în rectificare.

Citat din Încheierea CSJ:

Prin hotărârea din 5 decembrie 2019 a Judecătoriei Criuleni, sediul central, s-a admis acțiunea avocatului [SR] în interesele [reclamanta soția supraviețuitoare LC] împotriva lui [pârât moștenitor testamentar TC], notarului public [VB] cu privire la recunoașterea dreptului de proprietate comună în devălmășie şi anularea certificatului de moștenitor, ca întemeiată.
S-a recunoscut dreptul de proprietate comună în devălmășie al [reclamanta soția supraviețuitoare LC] asupra ½ cotă-parte din casa de locuit cu nr. cadastral […] şi terenului aferent cu suprafața de 0,1476 ha, amplasate în satul Boșcana, raionul Criuleni, terenului cu destinația grădini cu nr. cadastral […], cu suprafața de 0,1503 ha, amplasat în extravilanul satului Boșcana, raionul Criuleni.
[…]
Prin urmare, faptul înscrierii dreptului de proprietate asupra bunurilor în litigiu în Registrul bunurilor imobile, doar după unul din soți, nu constituie motiv de al considera pe acesta ca unic proprietar, or în temeiul art. [ex-]371 din Codul civil, bunurile dobândite de soți în timpul căsătoriei sunt proprietatea lor comună în devălmășie.
Instanța a apreciat critic Extrasul din Registrul de evidență a gospodăriilor din 22 octombrie 2013, prin care se indică că [defunctul, soț PC] este unicul proprietar al casei în litigiu, or în perioada căsătoriei asupra casei de locuit în litigiu au fost aduse îmbunătățiri esențiale de natură să schimbe valoarea și utilitatea economică a acesteia, prin urmare și regimul juridic al dreptului de proprietate asupra acesteia, casa în litigiu urmând a fi recunoscută ca bun în proprietate comună în devălmășie a soților [reclamanta soția supraviețuitoare LC] și [defunctul, soț PC].
La fel, instanța a reținut și că regimul proprietății comune în devălmășie a soților [C] se răsfrânge și asupra terenului-gradină cu nr. cadastral […] cu suprafața de 0,1503 ha, chiar dacă în Titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren și în Registrul bunurilor imobile unicul proprietar este indicat [defunctul, soț PC], or acesta, la fel, a fost atribuit în proprietate, nu doar lui [defunctul, soț PC], dar familiei acestuia, compusă din soțul [defunctul, soț PC] și soția acestuia [reclamanta soția supraviețuitoare LC].

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune