A A A + | -

Articolul 908. Profesionistul care nu poate îndeplini comanda consumatorului făcută prin comunicare la distanţă

(1) În cazul în care un profesionist nu poate executa obligaţiile rezultate dintr-un contract încheiat cu un consumator prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, el este obligat să informeze imediat consumatorul şi să restituie, fără întîrziere nejustificată şi, în orice caz, în termen nu mai mare de 30 de zile, sumele plătite de către consumator. Mijloacele juridice de apărare ale consumatorului rezultate din neexecutarea profesionistului rămîn neafectate.
(2) Orice clauză care derogă de la dispoziţiile prezentului articol în detrimentul consumatorului este lovită de nulitate absolută.


Adnotare:
Originea reglementării: art. III. – 3:108 DCFR

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune