A A A + | -

Articolul 966. Efectele executării

(1) Executarea stinge obligaţia numai în cazul în care este efectuată în modul corespunzător.
(2) Obligaţia se stinge şi în cazul în care creditorul acceptă o altă executare în locul celei datorate (darea în plată). În acest caz, debitorul răspunde pentru viciile prestaţiei conform regulilor privind răspunderea vînzătorului.
(3) Dacă acceptă executarea obligaţiei, sarcina de a demonstra neexecutarea revine creditorului.
(4) În cazul stingerii obligaţiei principale, fidejusiunea, gajul şi alte drepturi accesorii încetează în măsura în care nu subzistă interese justificate ale terţilor.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 13 noiembrie 2020

Jurisprudență

1. Darea în plată se poate realiza la faza executării silite a hotărârii judecătorești [Încheierea Col. civ. a CSJ din 28 octombrie 2020, dosarul nr. 2r-551/2020].

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 966 [online]. Codul civil Adnotat [citat 13 noiembrie 2020]. Disponibil: animus.md/adnotari/966/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune