A A A + | -

Articolul 104. Anumite dispoziții de punere în executare a prezentei legi de către Guvern și autoritățile publice locale

(1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în corespundere cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
c) va elabora, prin consultarea autorităților administrației publice locale, și va aproba un program de stat privind asigurarea înregistrării de stat a proprietății în toate blocurile locative care întrunesc calitățile unui condominiu, în vederea consolidării sau modernizării clădirii, pentru reabilitarea termică și eficiența energetică, astfel încât să fie asigurate cerințele minime de performanță; va identifica sursele de finanțare a acțiunilor programului;
d) va asigura identificarea, inventarierea și evidența părților comune adiacente clădirilor care întrunesc calitățile unui condominiu și al căror proprietar este statul;
e) va elabora conceptul Sistemului informațional „Platforma guvernamentală de informare și participare la administrarea condominiilor (e-Condominiu), care va asigura și:
– sistematizarea informației despre starea tehnică a clădirilor care intră în componența condominiilor;
– dezvăluirea de informații proprietarilor din condominiu de către asociația proprietarilor din condominiu și de către gestionar;
– accesarea și plata facturilor și a altor avize de plată adresate proprietarului din condominiu;
– primirea notificărilor (inclusiv care conțin plângeri și petiții) din partea proprietarilor din condominiu adresate asociației proprietarilor din condominiu ori gestionarului;
– exprimarea votului pe cale electronică la adunarea generală;
– accesul public la fișele de sinteză anuale ale asociației;
f) va elabora regulamentul privind repartizarea între proprietarii din condominiu, ținând cont de diferitele situații de fapt în care se află condominiile:
– a unor categorii de cheltuieli ale asociației;
– a plăților pentru unele categorii de servicii intermediate, inclusiv repartizarea diferențelor dintre echipamentele de măsurare ale clădirii și cele individuale ale unităților;
g) va elabora regulamentul cu privire la modul de funcționare a fondului de reparații și modernizare;
h) va elabora alte regulamente necesare pentru punerea în aplicare și pentru funcționarea prezentei legi.
(2) Autoritățile administrației publice locale, în limita resurselor financiare disponibile și a competențelor legale, vor lua măsurile necesare punerii în executare a prezentei legi.
(3) Finanțarea lucrărilor în domeniul locativ-comunal din bugetele publice se va aproba pornind de la prevederile prezentei legi, exclusiv pentru contribuțiile la cheltuielile comune ale condominiilor în care există proprietate a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, sau prin programe speciale, aprobate pentru reabilitare și reparații ale clădirilor care au fost supuse înregistrării conform legii.
(4) Autoritățile administrației publice locale au dreptul să contribuie financiar la lucrările de îmbunătățire a clădirilor din condominii (inclusiv în vederea consolidării sau modernizării clădirii, pentru reabilitarea termică și eficiența energetică), dacă aceste lucrări fac parte din planul de dezvoltare a localității și doar în limitele fondurilor financiare bugetate și disponibile. În acest caz, autoritatea competentă a administrației publice locale elaborează un proiect (sau, după caz, o schiță de proiect) și solicită asociației acceptarea ei prin hotărârea adunării generale.
(5) La aplicarea art. 59, până la aprobarea modelului girului de către Ministerul Justiției conform art. 59 alin. (3), se va folosi un gir în formă liberă.


Adnotare:

Acte normative adoptate pentru punerea în executare a Legii condominiului

  • Metodologia privind repartizarea consumului de energie termică şi a costului aferent acestui consum între consumatorii unui bloc locativ conectaţi la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică, aprobată prin Ordinul Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale nr.184 din 31 octombrie 2022;
  • Regulamentul cu privire la modul de calculare a cotelor-părţi din condominiu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 879 din 14 decembrie 2022;
  • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru desemnarea gestionarului condominiului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 243 din 26 aprilie 2023;
  • Regulamentul privind modul de funcţionare a fondului de reparaţii şi dezvoltare al asociaţiei de proprietari din condominiu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 17 mai 2023;
  • Regulamentul privind controlul administrării condominiului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 568 din 2 august 2023;
  • Ordinul Ministerului Justiției nr. 263 din 23 octombrie 2023 privind aprobarea modelului girului aplicat de către persoana autorizată pe procesul-verbal al adunării generale a asociaţiei de proprietari din condominiu;

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 108. Anumite dispoziții de punere în executare a prezentei legi de către Guvern și autoritățile publice locale

Prezenta lege instituie principiul proporționalității repartizării cheltuielilor asociației (pe cotă-parte sau pe metru pătrat) la art. 48 alin. (8).

Totuși, art. 48 alin. (5) obligă asociația, deci toate organele sale, inclusiv adunarea generală, să respecte actele normative în domeniu. Alin. (1) lit. f) de mai sus este o normă de abilitare a Guvernului să adopte acte normative pentru diferite categorii de condominii și să intervină, atunci când este necesar, cu reglementări privind repartizarea diferitor tipuri de cheltuieli. Este cazul în special al vechilor blocuri locative care au unități fără contoare individuale ori unde sunt diferențe dintre volumul intrat în bloc și volumul arătat de contoare.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală