A A A + | -

Articolul 19. Înlăturarea încălcărilor

Chișinău, Botanica, august 2022

(1) Asociația poate cere prin acțiune în instanța de judecată:

a) să se oblige un proprietar să aducă unitatea acestuia la o stare conformă prezentei legi, actului de constituire a condominiului și regulamentului condominiului;
b) să fie autorizată asociația însăși să asigure conformarea unității proprietarului cu prezenta lege, actul de constituire a condominiului și regulamentul condominiului;
c) să se oblige proprietarul să ramburseze cheltuielile suportate ori care vor fi suportate de către asociație conform lit. b) ori pentru înlăturarea încălcării de către proprietar a prezentei legi, a actului de constituire a condominiului sau a regulamentului condominiului.
(2) Dreptul la acțiunea în justiție prevăzută la alin. (1) este imprescriptibil.
(3) Acțiunea prevăzută la alin. (1) poate fi înaintată și de către oricare proprietar.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 19. Înlăturarea încălcărilor
Norma acordă asociației dreptul de a cere restabilirea pereților portanți modificați de proprietarul unității ori restabilirea lor în locul lui pe contul lui.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală