A A A + | -

Articolul 23. Statutul asociației

(1) În statutul asociației se indică:
a) forma juridică de organizare;
b) denumirea deplină;
c) sediul;
d) adresa și numărul cadastral al clădirii condominiului ai cărei proprietari din condominiu sunt membri ai asociației;
e) organele de conducere și control;
f) sistemul de vot aplicabil la adunarea generală conform art. 38;
g) alte date permise de prezenta lege.
(2) Statutul asociației:
a) trebuie elaborat compact și pe înțeles, fără a repeta dispozițiile prezentei legi decât în măsura strict necesară prezentării contextului;
b) sub sancțiunea nulității absolute, nu poate deroga de la dispozițiile prezentei legi în detrimentul proprietarului din condominiu. În special, statutul asociației nu poate modifica cerințele de cvorum și de vot ale organelor asociației și nu poate reduce competențele adunării generale a asociației.
(3) Ministerul de resort publică un model recomandat de statut al asociației, după consultare cu autoritățile și publicul larg. Agenția Servicii Publice propune solicitanților utilizarea modelului de statut publicat de ministerul de resort. Modelul recomandat al statutului nu are caracter obligatoriu.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 15 decembrie 2023

Ghid practic al solicitantului serviciului „Înregistrarea de stat a asociaţiei de proprietari din condominiu (A.P.C.)” (2023)

▮ Modelul ASP de Statut al Asociației

Pentru modelul unui stat al APC, recomandat de ASP, a se vedea pagina acestei instituții. Din păcate, nu putem recomanda acest model, deoarece el nu corespunde exigențelor art. 23. În special, el este inutil de lung și repetă numeroase prevederi ale Legii condominiului, fapt interzis de art. 23 alin. (2) lit. a). Scopul acestei prevederi legale este de a evita paralelisme juridice și de a evita texte lungi și inutile, având în vedere că proprietarii în condominiu nu au, în majoritatea lor, studii juridice, iar paralelismele în mod inevitabil duc la contradicții și nevoia de a decide care text juridic se aplică și care nu se aplică. În alte cuvinte, este un principiu de legal design, în care reglementările trebuie să fie compacte și pe înțelese. Fiecare pagină în plus în statutul unei asociații înseamnă zeci de ore de lectură dacă se cumulează timpul cheltuit de fiecare membru al asociației.

Sperăm că în următoarea perioadă ASP va simplifica modelul recomandat de Statut. În mod ideal, el nu trebuie să depășească 2 pagini.

▮ Sugestie de Statut succint al Asociației

Descarcă în Word (42 downloads )

Notă: Acesta este un model succint de Statut al Asociației de Proprietari din Condominiu (ediția ianuarie 2024) (c) animus.md. Acesta este doar unul din multele moduri de a formula un Statut. Folosirea acestui model nu garantează lipsa obiecțiilor din partea Agenției Servicii Publice. Consultați un jurist calificat pe dreptul R. Moldova înainte de a semna orice document important

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 23. Statutul asociației
Scopul statutului asociației este doar identificarea asociației și completarea regulilor de funcționare a asociației dacă prezenta lege o permite. Nu este menirea statutului asociației de a reglementa relațiile de proprietate din condominiu, care rămâne domeniul regulamentului condominiului.

Elementele obligatorii față de statut sunt minime, fiindcă în special, primul statut se adoptă fără adunare generală. Statutul nu poate cuprinde norme de comportament, care se includ în regulamentul condominiului și trebuie aprobat de adunarea generală prin vot majoritar.

Modificarea statutului se supune votului majoritar al adunării generale (art. 34 alin. (3) lit. a)).

Legea nu încurajează majorarea cerințelor de cvorum și de vot, care duc la blocaje și nu sunt justificate în condițiile absenteismului și pasivității.

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 23 Legea condominiu [online]. Codul civil Adnotat [citat 14.04.2024]. Disponibil: animus.md/adnotari/condominiu23/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală