A A A + | -

Articolul 28. Scopul și capacitatea civilă a asociației

(1) Asociația se înființează în conformitate cu prezenta lege și este în drept să desfășoare genuri de activitate ce țin de realizarea scopurilor care rezultă din prezenta lege, inclusiv:
a) organizarea procesului de luare a hotărârilor de către proprietarii din condominiu și executarea lor în raporturile cu fiecare proprietar și cu terții;
b) reprezentarea intereselor membrilor săi pentru dobândirea drepturilor asupra părților comune ori lărgirea acestor drepturi sau a suprafeței părților comune; administrarea, deservirea, exploatarea, reabilitarea, modernizarea, reconstrucția părților comune și construcția încăperilor suplimentare și a obiectelor de uz comun în condominiu;
c) repartizarea cheltuielilor asociației conform prezentei legi și asigurarea colectării lor; formarea fondurilor și a rezervelor pentru implementarea scopurilor asociației;
d) încheierea contractelor privind serviciile intermediate și asistarea la derularea lor, în limitele prezentei legi, sau, după caz, asigurarea procesului de încheiere a contractelor între furnizori de servicii și proprietari;
e) darea în locațiune a elementelor din părțile comune;
f) asigurarea folosinței unității și părților comune de către persoanele îndreptățite în modul și în condițiile care rezultă din prezenta lege;
g) informarea proprietarilor și a autorităților competente despre toate aspectele care țin de condominiu și asociație.
(2) Asociația are dreptul să deschidă și să opereze conturi bancare conform necesităților sale.
(3) Proprietarii poartă răspundere subsidiară și proporțională cotei de contribuție pentru obligațiile asumate de asociație în temeiul hotărârii adunării generale a proprietarilor ori al prezentei legi.
(4) Asociația poate fonda asociații obștești în condițiile Legii nr. 86/2020 privind organizațiile necomerciale, precum și poate deveni membru al acestora.
(5) Asociației îi este interzis să încheie acte juridice privind înstrăinarea gratuită a bunurilor sau a drepturilor asociației, inclusiv privind remiterea datoriei, renunțarea gratuită la un drept dobândit, precum și acte juridice privind constituirea unei garanții reale sau personale pentru a garanta obligațiile unui terț.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 28. Scopul și capacitatea civilă a asociației

Alin. (1)(b) permite în special asociației să ceară de la autorități delimitarea terenului condominiului, care nu devine proprietatea asociației, ci face obiectul proprietății comune a tuturor proprietarilor din condominiul respectiv. Astfel, autoritățile și instanțele de judecată nu ar trebui să ceară procură de la fiecare proprietar în condominiu în interesul căruia asociația acționează pentru a dobândi terenul, pentru a-i lărgi suprafața ori altfel a apăra drepturile asupra părților comune.

Alin. (3): Discuție la consultări publice – alin. (3) să fie restrâns și anume răspunderea subsidiară să apară doar dacă hotărârea judecătorească pronunțată împotriva asociației la cererea creditorului asociației prevede această răspundere, adică judecătorul va trebui să verifice dacă cheltuiala a fost aprobată corect la adunarea generală.

Alin. (4): asociațiile nu se mai pot constitui în uniuni de persoane juridice, ca urmare a excluderii lor din Codul civil și adoptării Legii nr. 86/2020 privind organizațiile necomerciale (vezi în special art. 28 alin. (2) din acea lege).

Alin. (5) stabilește o incapacitate, adică acte juridice nule dacă ar fi încheiate de administrator în numele asociației și anume acte gratuite și garanții pentru a garanta obligațiile altor persoane. Ele sunt vădit incompatibile scopului asociației. Practic, norma are ca scop de a ocroti membrii asociației de povara financiară pentru aceste acte dăunătoare, care nu sunt în interesul lor.

Drept comparat

Alin. (3) Similar: Belgia: art. 577-5 § 4 Cod civil belgian, însă doar când există o hotărâre judecătorească de obligare la plată.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală