A A A + | -

Articolul 32. Organele de conducere și control ale asociației

(1) Organele asociației sunt:
a) adunarea generală sau, după caz, adunarea cu interes special;
b) consiliul;
c) administratorul asociației;
d) cenzorul sau comisia de cenzori.
(2) Adunarea generală poate hotărî să nu desemneze un consiliul sau o comisie de cenzori. În acest caz, administratorul asociației trebuie să pună chestiunea privind desemnarea organului lipsă la fiecare adunare generală anuală.
(3) Adunarea generală poate institui și alte organe ale asociației.
(4) Atribuțiile adunării generale nu pot fi limitate.
(5) Mandatul de membru al organelor asociației, acordat de adunarea generală, nu poate fi mai mare de 3 ani și poate fi reînnoit. Mandatul de membru al organului asociației se prelungește de drept până la data desemnării unei alte persoane în funcția respectivă.


Adnotare:

▮ Cine poate fi membru al unui organ al asociației

Fiecare proprietar este membru al adunării generale în virtutea legii, fără a fi necesară alegerea sa în această calitate. El este membru atâta timp cât este membru al asociației, adică atâta timp cât este proprietar al unității în condominiu.

Legea nu stabilește cerințe față de persoanele care pot fi alese în calitate de membru al unui organ al asociației. Poate fi ales membru al consiliului, comisiei de cenzori sau poate fi ales administrator atât un proprietar în condominiu, cât și un terț: un membru al familiei proprietarului în condominiu; un locatar sau chiar un străin complet. Este suficient adunarea generală să aibă încredere în candidat și să-l aleagă.

▮ Decăderea din dreptul de a candida

Legea nu prevede temeiuri pentru a decădea un proprietar din dreptul de a fi ales membru al vreunui organ al asociației.

Ilustrație

Proprietarul din ap. 10 (P10) are datorii față de asociație. P10 își propune candidatura de membru în consiliu. Nu există vreun temei legal pentru a-i refuza candidatura.

Dacă adunarea generală sau consiliul vor să adopte o hotărâre conform căreia „proprietarul în condominiu care are datorii nu poate fi ales membru în consiliu”, o asemenea hotărâre este nulă potrivit art. 30.

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 32. Organele de conducere și control ale asociației
Legea încurajarea structura clasică a celor 4 organe ale unei persoane juridice. Se tolerează lipsa unui consiliu ori a unei comisii de cenzori, însă chestiunea trebuie pusă în discuție anual.

Alin. (4) nu se referă, evident la membrii adunării generale care sunt proprietarii înșiși.

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 32 Legea condominiu [online]. Codul civil Adnotat [citat 14.07.2024]. Disponibil: animus.md/adnotari/condominiu32/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală