A A A + | -

Articolul 64. Fișa de sinteză a asociației

(1) Asociația care administrează condominiul cu destinație locativă trebuie să mențină o fișă de sinteză a asociației (în continuare – fișă de sinteză), care cuprinde informațiile prevăzute la alin. (2). Asociația trebuie să actualizeze fișa de sinteză după adunarea generală anuală, dar nu mai târziu de 1 iulie a fiecărui an.
(2) Fișa de sinteză menționează:
1) identificarea asociației și a condominiului la care se referă fișa:
a) denumirea și sediul asociației, numărul de identificare de stat (IDNO) al asociației;
b) adresa și numărul cadastral ale condominiului administrat de asociație;
2) identitatea administratorului și, după caz, a gestionarului:
a) numele și adresa administratorului asociației;
b) dacă este cazul, numele sau denumirea și adresa sau sediul gestionarului;
3) caracteristicile tehnice ale condominiului (dacă asociația are ca membri proprietari din mai multe condominii, a se indica pentru fiecare condominiu separat):
a) numărul total de unități cu destinație locativă;
b) numărul total de unități cu destinație nelocativă;
c) numărul de clădiri;
d) perioada de construcție a clădirilor;
e) numărul și data cărții clădirii și locul aflării ei;
f) tipul de încălzire și, pentru sistemul colectiv de alimentare cu energie termică (parțială sau totală) necirculară, tipul de energie utilizată;
g) numărul de ascensoare și anul producției fiecăruia;
4) caracteristicile financiare ale asociației:
a) datele de începere și de încheiere ale exercițiului financiar și data adunării generale care a aprobat situațiile financiare;
b) cuantumul cheltuielilor asociației pentru operațiuni curente;
c) cuantumul cheltuielilor asociației pentru intervenții urgente în sensul art. 45;
d) cuantumul cheltuielilor asociației către furnizori pentru servicii, remunerația organelor și a salariaților și alte datorii;
e) cuantumul datoriilor neachitate față de asociație;
f) numărul proprietarilor din condominiu a căror datorie față de asociație depășește plățile pentru 3 luni;
g) soldul fondului de reparație și dezvoltare;
h) lista contractelor privind serviciile intermediate încheiate de asociație sau, după caz, de gestionar și care obligă proprietarii din condominiu;
5) numărul de salariați ai asociației.
(3) Fișa de sinteză este accesibilă publicului în condițiile prezentei legi și nu trebuie să cuprindă datele personale ale unui anume proprietar din condominiu.


Adnotare:

Drept comparat

Bazat pe art. 8-2 din Legea franceză și detaliile din Décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală