A A A + | -

Articolul 82. Obligațiile gestionarului

(1) Dacă contractul de administrare nu prevede altfel, gestionarul are următoarele obligații față de asociație și proprietarii din condominiu:
a) monitorizează situația tehnică a condominiului și informează imediat asociația, dacă sunt necesare intervenții urgente în sensul art. 45, și autoritățile publice competente. În cazul în care asociația nu asigură măsuri pentru intervenția urgentă, în termen de o lună de la prima informare a asociației despre necesitatea intervenției urgente, gestionarul este obligat și împuternicit să solicite, în limitele prezentei legi, convocarea adunării generale cu includerea chestiunii respective pe ordinea de zi;
b) elaborează planul anual și pe termen lung de întreținere, reparație, modernizare și reconstrucție a părților comune;
c) conform contractului de administrare, asigură executarea lucrărilor de întreținere, reparație, modernizare și reconstrucție a părților comune, inclusiv întreținerea terenului;
d) efectuează controlul asupra executării lucrărilor de către persoanele contractate pentru întreținerea, reparația, modernizarea și reconstrucția părților comune;
e) monitorizează plata contribuției la fond și a altor cheltuieli care, conform prezentei legi, cad în sarcina proprietarilor din condominiu, precum și a plăților pentru serviciile intermediate;
f) asigură evidența contabilă a asociației și pregătește situațiile financiare și alte acte contabile și fiscale;
g) păstrează permanent documentația tehnică, contabilă și de altă natură referitoare la administrarea condominiului și o prezintă proprietarilor sau reprezentantului împuternicit al proprietarilor spre verificare, la solicitarea acestora;
h) asigură păstrarea și actualizarea documentației tehnice a clădirii, efectuează monitorizarea operațiunilor bancare, a prezentării situației financiare, fiscale și statistice și a activității de secretariat;
i) prezintă informații privind datoriile proprietarilor față de fond, alte plăți de administrare a condominiului, inclusiv date contabile ale sumelor datorate, suficiente pentru colectarea acestora;
j) încheie contracte privind serviciile intermediate, aplicându-se în mod corespunzător art. 49; organizează și monitorizează executarea acestor contracte;
k) examinează petițiile parvenite de la proprietari și ține registrul de evidență a petițiilor;
l) execută alte obligații prevăzute de lege și de contractul de administrare.
(2) Gestionarul este responsabil față de proprietari pentru prejudiciul cauzat ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor sale în conformitate cu legea și contractul de administrare. În cazul executării necorespunzătoare a lucrărilor, gestionarul este obligat să înainteze pretenții față de antreprenor și să asigure apărarea intereselor asociației și ale membrilor acesteia.
(3) Proprietarii nu poartă răspundere pentru datoriile gestionarului în cazul insolvabilității acestuia sau pentru cheltuielile suportate ca rezultat al activității lui în alte condominii.
(4) Gestionarul prezintă anual adunării generale raportul de activitate pe anul precedent. Gestionarul este obligat să prezinte, la solicitarea asociației, a organelor acesteia ori a unui proprietar, rapoartele de activitate pentru fiecare semestru.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală