A A A + | -

Articolul 91. Dreptul proprietarilor din condominiu la extinderea suprafeței de teren

(1) În cazul în care, în temeiul art. 88 alin. (2) sau al art. 89 alin. (2), terenul a încetat să se afle în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale, iar clădirea din condominiul respectiv are destinație locativă, asociația are dreptul de a cere de la stat sau, după caz, de la unitatea administrativ-teritorială separarea uneia sau a mai multor suprafețe din terenul adiacent, care aparține statului sau, după caz, unității administrativ-teritoriale, și transmiterea lor, cu titlu gratuit, prin act de predare-primire în formă simplă scrisă, în folosință proprietarilor din condominiu, cu includerea în hotarele terenului condominiului.
(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) există doar în măsura în care extinderea terenului este necesară pentru a asigura condominiul cu suprafața neconstruită care, potrivit naturii sau destinației clădirii, asigură deservirea și exploatarea corespunzătoare a clădirii, în conformitate cu legislația și documentația de urbanism.
(3) În caz de încălcare a dreptului prevăzut la alin. (1), asociația, precum și oricare proprietar din condominiu pot solicita instanței de judecată, în termenul prevăzut la alin. (4), extinderea terenului în condițiile alin. (1) și (2) prin efectul hotărârii judecătorești.
(4) Dreptul de extindere prevăzut de prezentul articol se stinge la expirarea termenului de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului capitol.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 95. Dreptul proprietarilor din condominiu la extinderea suprafeței de teren
Reglementarea reia art. 50 din Legea nr. 276/2018 cu privire la condominiu (nepromulgată).

Ea este necesară din cauza particularității procedurii simplificate de formare a condominiului, prin efectul legii. La prima etapă, terenul, așa cum este înregistrat, de regulă pe soclul clădirii, face parte din condominiu (fără etapa de formare a terenului). Însă terenul condominiului trebuie să cuprindă suprafața neconstruită care, potrivit naturii sau destinației clădirii, asigură deservirea și exploatarea corespunzătoare a clădirii. Astfel, legea instituie o a doua etapă de „formare definitivă a terenului”, prin dreptul de extindere.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală