A A A + | -

LPA C civ, art. 1-5

Art.1. – Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 intră în vigoare la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, aprobat în primă lectură prin Hotărîrea Parlamentului nr.16-XV din 29 martie 2001.

Art.2. – Se aprobă formularele standard conform anexelor nr.1-9 la prezenta lege.

Art.3. – La data intrării în vigoare a Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002:
a) se va abroga Codul civil aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti cu privire la aprobarea Codului civil al R.S.S. Moldoveneşti din 26 decembrie 1964 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1964, nr.36, art.81) cu toate modificările şi completările ulterioare;
b) legile şi actele normative în vigoare se vor aplica în măsura în care nu contravin Codului civil al Republicii Moldova.

Art.4. – (1) Se propune Preşedintelui Republicii Moldova să aducă actele sale în concordanţă cu Codul civil al Republicii Moldova.
(2) Guvernul, pînă la 1 ianuarie 2003:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu dispoziţiile Codului civil al Republicii Moldova;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu dispoziţiile Codului civil al Republicii Moldova;
c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative ce contravin Codului civil al Republicii Moldova;
d) va întreprinde alte măsuri pentru buna desfăşurare a procesului de punere în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, pentru studierea şi implementarea prevederilor lui de către subiecţii de drept.

Art.5. – Soluţionarea situaţiilor juridice în curs de realizare la data intrării în vigoare a Codului civil al Republicii Moldova se va efectua în conformitate cu articolul 7 al acestuia.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune