A A A + | -

Articolul 482. Dobîndirea şi exercitarea posesiunii

(1) Posesiunea se dobîndeşte prin exercitarea voită a stăpînirii de fapt a bunului.
(2) Se consideră posesor al dreptului persoana care a început să-l exercite ca un titular. Dispoziţiile privind posesia se aplică în mod corespunzător posesiei drepturilor.
(3) Dacă mai multe persoane posedă în comun un bun, ele sînt considerate coposesori.
(4) Dacă mai multe persoane posedă părţi ale unui bun, ele sînt considerate posesori ai părţilor separate.
(5) Persoanele fără capacitate de exerciţiu şi persoanele juridice exercită posesiunea prin reprezentantul lor legal.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 17 octombrie 2020

I. Scopul articolului

1. Articolul descrie elementele constitutive ale posesiei — stăpânirea de fapt (corpus) și intenția de a stăpâni (animus) — și astfel determină domeniul de aplicare ale art.  482-499.  Reglementarea se referă la posesia ca stare de fapt privitor la un bun, independent de dreptul pe care posesorul l-ar avea asupra bunurilor și chiar în pofida lipsei vreunui drept asupra bunului.

Ilustrația 1
A locuia cu concubina sa, B, în imobilul care aparținea lui A.  A decedează.  Moștenitorii lui A sunt M1 și M2, copii plecați peste hotarele țării.  Deși B nu deține niciun drept asupra imobilului, atâta timp cât ea îl ocupă, ea este posesor și beneficiază de protecția juridică limitată oferită de art. 482-499.

 

Ilustrația 2
D locuia cu soția sa, C, în imobilul care aparținea lui D.  D decedează.  C renunță la moștenire.  Moștenitorii lui D rămân M1 și M2, copii plecați peste hotarele țării.  Deși C nu deține niciun drept asupra imobilului, atâta timp cât ea îl ocupă, ea este posesor și beneficiază de protecția juridică limitată oferită de art. 482-499.

II. Coposesia

În privința coposesiei în cazul indiviziunii între moștenitori, a se vedea adnotarea la art. 2485.

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 482 [online]. Codul civil Adnotat [citat 17 octombrie 2020]. Disponibil: animus.md/adnotari/482/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune