A A A + | -

Articolul 864. Dreptul creditorului de a cere executarea obligaţiei înainte de termen

(1) Chiar dacă, în favoarea debitorului, este stabilit un anumit termen de executare, creditorul poate pretinde executarea imediată a obligaţiei în cazul în care debitorul se află în incapacitate de plată sau a redus garanţiile convenite anterior, sau în genere nu le-a putut prezenta, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.
(2) În cazul în care obligaţia pecuniară urmează a fi executată în rate, creditorul poate pretinde executarea imediată a ratelor neajunse la scadenţă dacă:
a) a survenit unul din cazurile prevăzute la alin.(1);
b) o rată rămîne neplătită, total sau parţial, mai mult de 45 de zile de la scadenţa acesteia;
c) pe parcursul oricărei perioade de 12 luni consecutive, trei sau mai multe rate nu au fost plătite integral la scadenţă;
d) sînt întrunite condiţiile care îl îndreptăţesc pe creditor să recurgă la rezoluţiune pentru neexecutare a contractului din care rezultă obligaţia pecuniară.
(3) Dispoziţiile alin.(2) se aplică în mod corespunzător şi obligaţiei pecuniare care urmează a fi plătită în rate conform hotărîrii judecătoreşti.
(4) Orice clauză contrară dispoziţiilor prezentului articol în detrimentul debitorului consumator este lovită de nulitate absolută.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 18 mai 2021

▮ I. Scopul articolului

1. Termenul de executare a obligației (scadența) ca regulă este stabilit în folosul debitorului (astfel încât debitorul poate, de principiu, executa mai devreme de scadență) și în detrimentul creditorului (care nu poate pretinde executarea înainte de scadență).  Până la scadență creditorul suportă riscul viitoarei neputinței debitorului de a executa la termen (e.g. debitorul devine insolvabil până la scadență, prestația devine imposibilă până la scadență etc.); totodată, creditorul este ținut să aștepte scadența fiind privat de prestație până la scadență.

Art. 864 stabilește unele cauze care îndreptățesc creditorul să decadă debitorul din beneficiul termenului, astfel încât scadența să survină imediat din data notificării conform art. 22 cu regulile speciale de la art. 906.

2. Dispozițiile art. 864 au caracter dispozitiv, în sensul că contractul poate să excludă dreptul creditorului de decădere a debitorului din beneficiul termenului, să restrângă sau să lărgească cauzele de decădere.

Cu toate acestea, dispozițiile acestui articol sunt unilateral imperative, în sensul că oferă o protecție minimă consumatorului debitor.  Prin urmare, clauzele din contractele de credite de consumator care prevăd dreptul de decădere din beneficiul termenului mai devreme de 45 zile de la scadență, sunt nule.  Per a contrario, el nu este imperativ atunci când consumatorul este creditor (de exemplu, a vândut imobilul său cu plata în rata către un profesionist).

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

▮ II. Cauzele de decădere a debitorului din beneficiul termenului

2.  […]

▮ III. Exercitarea dreptului de decădere a debitorului din beneficiul termenului

3. Dreptul creditorului de decădere a debitorului din beneficiul termenului nu este un drept de creanță, ci un drept potestativ atașat creanței sale.  Prin exercitarea dreptului dat, raportul obligațional de modifică, din raport obligațional sub termen ori condiție, în raport scadent imediat.   În fond, creditorul are puterea de a scurta termenul de executare a obligației. [Pentru o prezentare mai detaliată a drepturilor potestative → Noțiuni elementare ale dreptului civil.]

Dacă condițiile legale și contractuale pentru nașterea dreptului de decădere din beneficiul termenului nu sunt întrunite, notificarea prin care sumele se declară imediat scadente nu produce efecte juridice (este ineficientă în sensul art. 359), iar debitorul continuă să aibă beneficiul termenului conform graficului de plată contractual.

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 864 [online]. Codul civil Adnotat [citat 25.05.2024]. Disponibil: animus.md/adnotari/864/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune